Entries tagged “Steve Jobs”

Steve Jobs’ Angst vor Knöpfen February 25, 2021
Begeisterung kann trügen December 10, 2020
Pixar Render Farm, 1995 October 28, 2020
To the crazy ones September 28, 2020
Die Mutter aller Demos December 9, 2019
Steve Jobs August 20, 2019